PRODUCT

 • GDCHEM

  Toluene MSDS IFU

  Ca_No 품명 규격
  010-2012-1010 Toluene 1Liter 10ea/1Case
  010-2012-1050 Toluene 5Liter 4ea/1Case
  010-2012-1180 Toluene 18Liter ea
  product description GD Toluene은 불쾌한 냄새가 나지 않으며 물 보다 밀도가낮고 불용성이므로 물에 녹지 않는 액체입니다.